Hali�'te Ko� M�zesi'ni ge�tikten y�z ad�m sonra, k�pr�ye varmadan sa�da iki katl� m�tevazi bir mekand�r bizim Sadrazam Mahmut'un minik saray�.

Et ve sakatat �zerine k�rk y�ll�k bir gelenek, malum S�tl�ce Mezbahas� yak�nd�r. Ilg�n Kaya'n�n et lokantas� belki uzaktan biraz sala� g�r�nebilir, ama i�ine girip yemeklerinden tad�nca d�nyan�z g�zelle�ecektir, bilin.

Zemin katta bir salon, �st katta bir ba�kas�, ikisi de Hali�'e bakar. Yukar� ��kal�m hele. Duvar boyu ah�ap masalar, yanlar�nda mangal k��eleri, hepsinin borular� yukar�da birle�iyor. Tavan sade, zemin sade. M��teriler genelde ''yurdum insan�'' efendi, kendi halinde. Yak�nlarda �enay D�dek karde�imiz ve arkada�lar�da buray� �ereflendirmi�ler. Ilg�n biraderimiz �ok mutlu. Ud ve kemanl� fas�l �oktan ba�lam�� bile, ''Bir ihtimal daha var, o da �lmek mi dersin...'' Ba�l�yoruz; Toprak g�ve�lerde yo�urt, tur�u ve �oban salatas�, k�zarm�� ekmekte refakatte. Yo�urt �zel olarak Ankara'dan geliyor, az koyun kar���k inek s�t�nden ama tad� yerinde. Biber tur�usu m�kemmel, salatal�k biraz gev�ek ama; anla��lan salamurda limonu biraz fazla ka��rm��lar. �oban salatas� ise enfes, s�zma zeytinya��yla.

Makedon usul� isli et, as�l ad�yla 'pur�ika'dan da tad�yoruz, �ahane. Ilg�n Sadrazam Mahmut abisinden �zel form�l�n� devrald��� ''ev sucu�u''ndan getiriyor masaya. Breh, breh, hem eti g�zel hemde baharat� k�vam�nda. Markal� sucuklara fark atar bu lezzet.

Daha bitmedi, s�rada kuzu uykuluk �zgaras� var: Ger�ek uykuluklar bunlar; Hele ci�er yan� muhte�em, �zerine birazc�k kekik serpip yemesine doyum olmuyor. Dileyene kokore�te var. �ahane final bizi bekliyor:
Sadrazam�n bulgur pilav�. Yan�ba��m�zda mangal �zerinde i�e d�n�k sac kap i�inde pi�ti. Trabzon ya��, kaymak, kuzu kavurma, et suyunda �slanm�� bulgur, domates ve biberin habire kar��t�r�ld���nda k���k bir �ovla... Afiyetle yedik, kolesterol� kim takar? �al�p s�yl�yorlar zaten rahmetli anam�n an�s�na: ''Adalardan bir yar gelir bizlere, aman Allah g�zlere bak g�zlere...''

Fas�l devam; ''Vuslat�n ba�ka bir alem, sen bir �mre bedelsin...'' Tatl� fasl�nda ise muz, kaymak, bal ve d�v�lm�� cevizli ''bumba''dan tad�yoruz elbette. �ekerpare ile kalburabast� aras�, �zeri kaymakl� ''Sadrazam Parma��da''hi� fena de�il, ba�ka mekanlardaki ''Vezir Parma��'' �atlas�n. Ac� kahvemizde ''a��rdan mangalda pi�ti ve ''perde.!'' Bir yemek sefam�z daha sona erdi. Garsonlar�m�z Korkut ve Mehmet'in servisine diyecek yok. Hesapta insan� titretmiyor. Bu ortadirek mekanda; Adam ba�� 12-15 milyon, hemde i�kili. Dahas� Ilg�n Kaya'n�n ger�ekten i�ten konukseverli�i ve efendili�i. Yine gelece�iz beyler...


En eski uykulu lokantas�. Adana'l� Mahmut Zevkli'nin yar�m as�rl�k lokantas�n� bir Ah�r'da ba�lam��. Zevkli gecenin ilerleyen saatlerinde ba��na bir sadrazam kavu�u ge�irip �akalar yapmaya, lokantas�n� meddah sahnesinde �evirmeye ba�lam��. Kavu�undan �t�r� Mahmut Zevkli'ye Sadrazam lakab� tak�lm��. K���k ya�ta Sadrazam'�n yan�nda ��rakl��a ba�layan, daha sonra �eflik yapan Ilg�n Kaya, Mahmut Zevkli'den sonra d�kkan�n i�letmesini ba�ar�yla s�rd�r�yor. Sadrazam Mahmut'un men�s�nde ''ev sucu�u'' servisi d�kkan�n gelene�i. Etleri Trakya'dan tereya�� Trabzon'dan, yo�urt ise Bolu'dan geliyor.


 

Copyright © 2003 Sadrazam Mahmut. Inc. Tüm haklar� sakl�d�r. All rights reserved.